La nostra tasca té menys sentit sense la participació ciutadana i sense el treball conjunt i coordinat amb altres ONG i institucions que també treballen per un món més just i solidari.

El treball en xarxa constitueix un instrument per afavorir la defensa dels drets humans i la projecció política de nous models de desenvolupament humà, per facilitar un intercanvi d’experiències pràctiques en els diferents àmbits d’intervenció i per enfortir les ONGD com a agents de la cooperació internacional en diàleg amb els agents governamentals i intergovernamentals.

Participem en diferents xarxes i espais de coordinació, a nivell nacional, estatal i europeu; entre altres, els següents:

lafede.cat – Organitzacions per a la justícia global

És una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les 117 entitats afiliades. Treballa activament per aconseguir la justícia social i l’eradicació de les desigualtats a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

taulacolombia.org – Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

És un espai de concertació format per ONG, sindicats, administracions públiques i entitats del món acadèmic, sorgit l’any 2002. Els seus objectius principals són la promoció i protecció dels drets humans a Colòmbia, així com el suport a una solució política negociada, que té com a marc de referència les recomanacions de les Nacions Unides i d’altres organismes internacionals.

remedes.org – Xarxa Euro-Mediterrània de la Solidaritat

La composen 22 membres i socis de 17 països i té com a objectiu fomentar el desenvolupament de l’acció Sud-Sud i Nord-Sud a partir de la col·laboració entre les entitats membres en les temàtiques següents: lluita contra l’exclusió social, la pobresa i el racisme; accés a l’educació i la cultura; drets de les dones, homes i nens; desenvolupament sostenible; medi ambient i cultura de pau.

violenciadegenere.org – Plataforma unitària contra les violències de gènere

Pretén contribuir al canvi cap a una societat més justa, igualitària i lliure de violència masclista, emprenent a nivell local, autonòmic i estatal diferents activitats i projectes de prevenció, sensibilització i incidència, així com de suport a moviments de dones al món, amb la col·laboració de la ciutadania i treballant en xarxa amb altres entitats i institucions.

focir.cat – Federació Catalana d’Organitzacions Internacionalment Reconegudes

És una xarxa que neix per estimular i proporcionar recursos a la participació de les entitats catalanes a l’escenari internacional i, a través de la seva representació, fer advocacia del paper de les organitzacions civils en els centres de decisió política internacional.