Política de privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem als usuaris de les dades de l’empresa propietària d’aquesta web:

Denominació social: Associació Catalana per la Pau
Domicili social: Via Laietana 16, 1r – 08003 Barcelona
NIF: G59437756
Telèfon: (+34) 933 188 444
e-mail: info@acpau.org
Nom de domini: www.acpau.org

OBJECTE

L’Associació Catalana per la Pau (d’ara endavant, ACP), responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

L’ACP es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES

L’ACP es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

De conformitat amb aquesta Llei, informem que la utilització de la nostra pàgina web requereix que se’ns facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament d’e-mails, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de l’ACP, titular i responsable dels mateixos. L’enviament d’aquestes dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, NORMATIVA I FÒRUM

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de l’ACP o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el seu permís previ i per escrit.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a l’ACP i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, l’ACP compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. L’ACP reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials.

L’ACP vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com per la correcta utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVADESA

L’ACP informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, l’ACP garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa.

MESURES DE SEGURETAT

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, recollida en el Reial decret 1720/2007, s’informa als usuaris que a l’ACP s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa en la citada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de l’ACP o dels Encarregats del Tractament aquí establerts. S’han adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

VERACITAT DE LES DADES

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant a l’ACP qualsevol modificació de les mateixes. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat de les mateixes. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informi l’ACP sempre que hi hagi hagut alguna modificació en els mateixos. En cas contrari, no podem respondre de la veracitat dels mateixos.

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

L’ACP té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-s’hi a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, l’ACP serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn, l’ACP informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes i la prestació de serveis. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals que siguin recollides a través del lloc web de l’ACP i, per tant, tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal seran incorporades en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per l’ACP.

L’ACP posa a la disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. En concret:

• Les dades personals proporcionades de manera presencial o telefònica seran obtingudes i tractades per personal intern de l’empresa, i incorporades al fitxer d’USUARIS WEB per a la gestió dels usuaris de l’entitat.
• Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, bé sigui a través d’email o dels formularis de contacte d’aquesta web seran incorporats al fitxer d’USUARIS WEB, per a la gestió dels usuaris de l’entitat. Aquestes dades seran tractades a través de servidors gestionats per Croma Produccions, amb adreça en el Carrer de l’Encarnació, 140 baixos 3a – 08025, Barcelona, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament (article 3.g de la LOPD). L’empresa que gestiona els servidors es troba en territori espanyol i compleix amb les mesures de seguretat exigides per la LOPD per al tractament de dades personals.
• Tal com estableix la LSSICE, l’ACP es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes, no serà considerada com a comunicació comercial la informació enviada als usuaris per al manteniment de la relació existent.
• En qualsevol cas, s’obtindran únicament les dades precises per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’usuari.
• En ocasions, les dades personals es proporcionaran a través d’enllaços a llocs web de tercers. En aquest cas, en cap moment el personal de l’ACP tindrà accés a les dades personals que l’usuari faciliti a aquests tercers.
• El servidor on està allotjada aquesta web utilitza cookies, que quedaran emmagatzemades en l’ordinador del visitant. Les cookies són petits arxius que contenen certa informació sobre la visita a la web, com el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual s’abandona, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Si l’usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per avisar sobre si va rebrà una cookie, o per evitar rebre-les, fet que no impedirà que es pugui accedir a la web. L’obtenció de dades personals a través de navegació web (cookies) s’explica al nostre apartat ‘Política de cookies’.

EXERCICI DE DRETS

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de l’ACP, aquests podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se, mitjançant correu electrònic a info@acpau.org, o bé mitjançant comunicació escrita a la següent adreça:

Associació Catalana per la Pau
Via Laietana 16, 1r – 08003 Barcelona
o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

L’ACP no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació del mateix.

VALIDESA

Aquesta política de privadesa i de protecció de dades podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre aquest tema a cada moment.

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

En aquesta web es detallen els serveis oferts per l’ACP. El seu ús implica l’acceptació de les següents condicions, declinant realitzar qualsevol reclamació sobre les mateixes:

1. El servidor on està allotjada aquesta web utilitza cookies, que quedaran emmagatzemades en l’ordinador del visitant. Les cookies són petits arxius que contenen certa informació sobre la visita a la web, com el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual s’abandona, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Si l’usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per avisar sobre si rebrà una cookie, o per evitar rebre-les, fet que no impedirà que es pugui accedir a la web. Tens més informació sobre les cookies a l’apartat “Política de Cookies”.
2. L’ACP podrà modificar el contingut de la web en qualsevol moment i sense previ avís.
3. L’ACP pot posar a la disposició de l’usuari enllaços o altres elements que permeten l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre les mateixes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se. En tot cas, l’ACP manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
4. Els preus indicats a la web, si ni hagués, seran vàlids excepte error tipogràfic, i susceptibles de canvis sense previ avís.
5. No és necessari registrar-se a la web, ni facilitar cap tipus de dada personal, per navegar-hi.
6. L’ACP no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquesta web. Per tant, no ens fem responsables de cap dany causat per l’ús d’aquest lloc.
7. L’ACP no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o a tercers, produïts per un mal ús d’aquesta web per part de l’usuari.
8. L’usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni els serveis oferts en ella per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic o a aquestes condicions.
9. L’ACP no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
10. L’ACP no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, l’ACP es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.
11. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, l’ACP no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts i enllaços inclosos aquesta web.

AVÍS DE COOKIES

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el teu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies en el disc dur només durant la sessió actual, ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les cookies no contenen cap mena d’informació personal específica i la majoria s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les denominades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en els ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el teu exprés consentiment –mitjançant l’activació de les cookies en el teu navegador– www.acpau.org no enllaçarà en les cookies les dades memoritzades amb les teves dades personals proporcionades al moment del registre.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

– Cookies tècniques: són aquelles que permeten navegar a l’usuari a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i utilitzar les diferents opcions o serveis que hi existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

– Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari, com, per exemple, serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

– Cookies d’anàlisi: són aquelles que, bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la informació oferta. Per a això s’analitza la teva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar la informació que t’oferim.

– Cookies de tercers: La web www.acpau.org pot utilitzar serveis de tercers que, per compte de www.acpau.org, recopilaran informació amb finalitats estadístiques, d’ús de la pàgina per part de l’usuari i per a la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat de la pàgina web i altres serveis d’Internet.

En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de webs prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis s’utilitzen cookies que recopilen informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats a la web Google.com, incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan dites terceres processin la informació per compte de Google.

L’usuari accepta expressament, en utilitzar aquesta pàgina web, el tractament de la informació recaptada en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de tals dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies en el seu navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats de la pàgina web.

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador: Chrome, Explorer, Firefox, Safari.

Si tens dubtes sobre aquesta política de cookies, pots contactar amb info@acpau.org.